Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Συσκευών

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Κινητών & Tablets

Γενικές Πληροφορίες

Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσµίως. Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συµπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ασφάλισης

ικαιούστε συµµετοχής στην ασφάλιση εάν :

Είστε άνω των 18 ετών

Εάν έχετε στη κυριότητά σας κινητό τηλέφωνο και/ή tablet καινούργιο ή αγορασµένο έως 1 µήνα πριν από την ένταξή σας στο Πρόγραµµα Ασφάλισης.

Αντικείμενο της ασφάλισης

Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισµένους κινδύνους:
- Πυρκαγιά και κεραυνός
- Κλοπή / ληστεία
- Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet)
-
Νερά: καλύπτεται η ασφαλιζόμενη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο.

 

Βασικοί Ορισμοί

Κάλυψη:

Η κατά περίπτωση παρεχόµενη ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.

Ασφάλισμα: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

Δικαιούχος: ∆ικαιούχος της ασφαλιστικής αποζηµίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισµένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.

Διευκρινίσεις ασφαλισμένων κινδύνων

Κλοπή / Ληστεία με χρήση βίας, διάρρηξη.

Ο κίνδυνος της Κλοπής µε ∆ιάρρηξη ή Ληστείας παρέχεται µε την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσηµων νόµιµων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρµόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνοµία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου στο εξωτερικό, τα προσκοµιζόµενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

- Κλοπή θεωρείται η µετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασµένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισµένων αντικειµένων ή πρόκληση ζηµιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στα σηµεία εισόδου ή εξόδου.

- Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζηµιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασµένο χώρο.

- Ληστεία θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισµένων αντικειµένων µε χρήση βίας ή με απειλή χρήσης βίας κατά του Ασφαλισµένου, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει νόµιµη γραπτή αναγγελία του γεγονότος στις Αρµόδιες Αρχές δηλ. Ελληνική Αστυνοµία.

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet". Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου και ζηµίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.

Νερά

Νερά, καλύπτεται η ασφαλιζόμενη συσκευή για ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο εξαιρούνται ζημιές από εφίδρωση, ιδρώτα, ατμό.

Επέκταση Κάλυψης για δεύτερο ζηµιογόνο γεγονός.

Η ασφάλιση επεκτείνεται για την κάλυψη δεύτερου ζηµιογόνου γεγονότος, µε απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή επασφαλίστρου, για το διάστηµα της ασφαλιστικής κάλυψης που υπολείπεται από την ηµεροµηνία της πληρωµής του επασφαλίστρου έως την λήξη της αρχικής περιόδου ασφάλισης. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης περισσότερων ζηµιογόνων γεγονότων πέραν των δύο συνολικά για όλη τη διάρκεια της αρχικής ασφάλισης. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την αποζηµίωση του πρώτου γεγονότος η δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζηµιογόνου γεγονότος παρέχεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση της κάλυψης θα αγοραστεί εντός 14 ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής αποζηµίωσης.

 

 ∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και µη επιστρεπτέο.

 Ανώτατο ποσό ασφάλισης

Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500,00 ανά ασφαλισµένο αντικείµενο.

 

Βάση  Υπολογισμού Αποζημίωσης : Αξία αγοράς (σύµφωνα µε τιµολόγιο/ απόδειξη) ως καινούργες.

 

Δικαιούχος– Καταβολή Αποζημίωσης

Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, η αποζηµίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισµένο καταναλωτή / αγοραστή, µε τις εξής προϋποθέσεις: - Υποβολή σχετικής ∆ήλωσης Ζηµιάς στη GENERALI µέσα σε διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµίας: - Αντίγραφο Τιµολογίου / Απόδειξης αγοράς - Πρωτότυπο Τιµολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων - Το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης - Αντίγραφου δελτίου συµβάντος από τις Αρµόδιες Αρχές (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης).

Έναρξη, ∆ιάρκεια & λήξη της ασφαλιστικής σας κάλυψης

Η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού έως την λήξη της αρχικής ετήσιας διάρκειας ασφάλισης του αρχικού Πιστοποιητικού που είχε εκδοθεί.

 Δικαίωμα εναντίωσης & Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε δικαίωµα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση µε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και µόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ηµερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης µε επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα

Αρμόδια Δικααστήρια

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερµηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρµόδια τα ∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το Ελληνικό ∆ίκαιο.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Η GENERALI διατηρεί το δικαίωµα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόµιµο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.

 

 Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους του παρόντος Πιστοποιητικού παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων: Αµερικής 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 3602226-9 και email: info@xirogiannopoulos.gr

 ΑναγγελίαΔιεκπαιρέωση Ζημιάς

H αναγγελία ζηµιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών:, τηλ.: 210 8096100 και email: info@generali.gr

Που θα μας βρείτε